КИЕВОПОРЯДКОМПЛЕКТ | oporyad.kiev.ua » ИНФО » ПРОТОКОЛИ » Протокол лічильної комісії 28 квітня 2015 року.
Протокол лічильної комісії 28 квітня 2015 року.

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

про підсумки голосування  з питаннь порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київопорядкомплект»(код ЄДРПОУ 05503326).

Дата проведення зборів 28 квітня 2015 року.

Порядок денний:

1.Обрання лічильної комісії.

2.Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2014 р.

3.Звіт наглядової ради Товариства про свою діяльність у 2014 р.

4.Звіт ревізійної комісії Товариства про свою діяльність у 2014 р.

5.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління, наглядової ради, ревізійної комісії за 2014 р.

6.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 р.

7.Порядок розподілу прибутку або покриття збитків.

8.Відкликання наглядової ради Товариства.

9. Обрання наглядової ради Товариства.

10.Відкликання ревізійної комісії Товариства.

11.Обрання ревізійної комісії Товариства.
12. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.

13. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

14. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).

15. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо:

- внесення змін до проспекту емісії акцій;

- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

- затвердження результатів приватного розміщення акцій;

- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;

- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

16. Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;

- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

 

Підсумки голосування:

Питання 1. Обрання лічильної комісії .

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі 3 осіб: Якимчук Сергій Миколайович, Чупринський Ігор Леонідович, Ющенко Іван Петрович – голова комісії.

Результати голосування:

ЗА

5 016 784

100 % голосів

ПРОТИ

0

0 % голосів

УТРИМАВСЯ

0

0 % голосів

Рішення прийнято.

 

Питання 2.Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2014 р.

Проект рішення: Затвердити річний звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2014 р.

Результати голосування:

ЗА

4 289 064

85,49 % голосів

ПРОТИ

0

0 % голосів

УТРИМАВСЯ

727 720

14,51 % голосів

Рішення прийнято.

 

Питання 3.Звіт наглядової ради Товариства про свою діяльність у 2014 р.

Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради Товариства про діяльність у 2014 р.

Результати голосування:

ЗА

4 289 064

85,49 % голосів

ПРОТИ

0

0 % голосів

УТРИМАВСЯ

727 720

14,51 % голосів

Рішення прийнято.

 

Питання 4.Звіт ревізійної комісії Товариства про свою діяльність у 2014 р.

Проект рішення: затвердити звіт ревізійної комісії Товариства про діяльність у 2014 р.

Результати голосування:

ЗА

4 289 064

85,49 % голосів

ПРОТИ

0

0 % голосів

УТРИМАВСЯ

727 720

14,51 % голосів

Рішення прийнято.

 

Питання 5.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління, наглядової ради, ревізійної комісії за 2014 р.

Проект рішення: Визнати роботу правління, наглядової ради і ревізійної комісії Товариства задовільною.

Результати голосування:

ЗА

4 289 064

85,49 % голосів

ПРОТИ

0

0 % голосів

УТРИМАВСЯ

727 720

14,51 % голосів

Рішення прийнято.

 

Питання 6.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 р.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2014 рік.

Результати голосування:

ЗА

4 289 064

85,49 % голосів

ПРОТИ

0

0 % голосів

УТРИМАВСЯ

727 720

14,51 % голосів

Рішення прийнято.

 

Питання 7.Порядок розподілу прибутку або покриття збитків.

Проект рішення: Затвердити покриття збитків за 2014 рік.  Покриття збитків здійснити за рахунок доходів майбутніх періодів. У зв’язку із збитковістю діяльності у 2014 році дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

Результати голосування:

ЗА

4 289 064

85,49 % голосів

ПРОТИ

0

0 % голосів

УТРИМАВСЯ

727 720

14,51 % голосів

Рішення прийнято.

 

Питання 8.Відкликання наглядової ради Товариства.

Проект рішення: відкликати наглядову раду Товариства у складі: Петькун Олег Дмитрович, ТОВ «Ліннея» (код ЄДРПОУ  37726006), Констеллейшн Інновейшнс Інк (реєстраційний код 1624545).

Результати голосування:

ЗА

5 016 784

100 % голосів

ПРОТИ

0

0 % голосів

УТРИМАВСЯ

0

0 % голосів

Рішення прийнято.

 

 

Питання 9. Обрання наглядової ради Товариства.

Проект рішення: обрати наглядову раду Товариства у складі: Петькун Олег Дмитрович, ТОВ «Ліннея» в особі двох представників — фізичних осіб (Нестор Віталій Романович, Гранцев Дмитро Володимирович).

За наслідками кумулятивного голосування обрано склад наглядової ради Товариства:  Петькун Олег Дмитрович — 4 289 064 голосів, ТОВ «Ліннея» в особі (Нестор Віталій Романович – 4 289 064 голосів, Гранцев Дмитро Володимирович – 4 289 064 голосів).

 

Питання 10.Відкликання ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: відкликати ревізійну комісію у складі: ПАТ ХК «Київміськбуд» (код ЄДРПОУ 23527052), Голотко Ірина Миколаївна, Калина Петро Іванович.

Результати голосування:

ЗА

5 016 784

100 % голосів

ПРОТИ

0

0 % голосів

УТРИМАВСЯ

0

0 % голосів

Рішення прийнято.

 

Питання 11.Обрання ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: обрати ревізійну комісію у складі:  ПАТ ХК «Київміськбуд» (код ЄДРПОУ 23527052), Голотко Ірина Миколаївна, Калина Петро Іванович.

За наслідками кумулятивного голосування обрано ревізійну комісію Товариства у складі: ПАТ ХК «Київміськбуд» – 6 472 224 голосів, Голотко Ірина Миколаївна – 4 289 064 голосів, голова ревізійної комісії — Калина Петро Іванович – 4 289 064 голосів.

 

Питання 12Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.

Проект рішення: Погодити укладення договору купівлі-продажу майнового комплексу ПАТ «Київопорядкомплект» за адресою: м. Київ, вул. 9 Травня, 49. Уповноважити голову правління Швеця Олександра Володимировича на підписання договору купівлі-продажу за ціною визначеною експертним шляхом.

Результати голосування:

ЗА

4 289 064

85,49 % голосів

ПРОТИ

0

0 % голосів

УТРИМАВСЯ

727 720

14,51 % голосів

Рішення прийнято.

 

Питання 13. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом закритого (приватного) розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Проект рішення:  Збільшити статутний капітал Товариства на 5 200 000,00 грн., шляхом приватного розміщення 20 800000 штук додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. В результаті додаткового розміщення акцій статутний капітал ПАТ «Київопорядкомплект» становитиме 7 000 000,00 грн., розділений на 28 000 000 штук акцій.

 Результати голосування:

ЗА

4 289 064

85,49 % голосів

ПРОТИ

 727 720

14,51 % голосів

УТРИМАВСЯ

0

0 % голосів

Рішення прийнято.

 

Питання 14. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).

Проект рішення: Здійснити приватне розміщення акцій виключно серед акціонерів Товариства на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу та затвердити протокол про приватне розміщення акцій.  

Результати голосування:

ЗА

4 289 064

85,49 % голосів

ПРОТИ

 727 720

14,51 % голосів

УТРИМАВСЯ

0

0 % голосів

Рішення прийнято.

 

 

 

 

 

Питання 15. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо:

- внесення змін до проспекту емісії акцій;

- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

- затвердження результатів приватного розміщення акцій;

- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;

- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Проект рішення: Визначити правління ПАТ «Київопорядкомплект» уповноваженим органом, якому надаються повноваження:

- внесення змін до проспекту емісії акцій;

- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

- затвердження результатів приватного розміщення акцій;

- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;

- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

 Результати голосування:

ЗА

4 289 064

85,49 % голосів

ПРОТИ

 727 720

14,51 % голосів

УТРИМАВСЯ

0

0 % голосів

Рішення прийнято.

 

Питання 16.  Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;

- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Проект рішення: Визначити Голову Правління ПАТ «Київопорядкомплект» Швеця Олександра Володимировича,  якому надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;

- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Результати голосування:

ЗА

4 289 064

85,49 % голосів

ПРОТИ

 727 720

14,51 % голосів

УТРИМАВСЯ

0

0 % голосів

Рішення прийнято.

 

Бюлетенів визнаних недійсними немає.

Лічильна комісія