КИЕВОПОРЯДКОМПЛЕКТ | oporyad.kiev.ua » ИНФО » ПРОТОКОЛИ » Протокол контролю даних 2020-12-23
Протокол контролю даних 2020-12-23

 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Протокол контролю даних 2020-12-23 XMP:0015-9670

Одержано

Дата та час:

2020-12-23 13:54:08

Вхідний номер:

XML:0015-9695

Вхідний пакет

Адресат:

21676262 (ідентифікаційний код юридичної особи)

Файл:

00158719.zip (розмір 5325 байт)

Вміст пакета (перелік файлів)

  1. Report.xml (розмір 1797 байт , контрольна сума 36cbae11)
  2. signature1.p7s (розмір 4029 байт , контрольна сума f1d2a696)
  3. signature2.p7s (розмір 3941 байт , контрольна сума 87528cd3)
  4. packet.txt (розмір 489 байт , контрольна сума 44b1189f)

Опис пакета

Agent-Entity:           21676262
Agent-Packet-Number:    158719
Agent-Packet-Date:      2020-12-23
Agent-Report-Number:    202353
Agent-Report-Date:      2020-12-23
Agent-Report-Time:      2020-12-23 01:53:16
Source-Entity:  05503326
Source-Number:  3
Source-Date:    2020-12-23
Source-Item:    Report.xml; type=body; size=1797; crc32=36cbae11
Source-Item:    signature1.p7s; type=esignature; size=4029; crc32=f1d2a696
Source-Item:    signature2.p7s; type=eseal; size=3941; crc32=87528cd3

 

 

 

 

Заголовок даних

<root xmlns="http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregEm"
  D_EDRPOU="05503326"
  D_NAME="ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО &quot;КИЇВОПОРЯДКОМПЛЕКТ&quot;"
  STD="2020-12-23T00:00:00"
  FID="2020-12-23T00:00:00"
  NREG="True"
  TTYPE="010"
  REGNUM="3"
  REGDATE="2020-12-23T00:00:00"/>

 

 

 

 

Стан обробки

OK Дані прийнято

Реєстраційні реквізити

Дата та час прийняття:

2020-12-23 13:54:09

Реєстраційний номер:

139507/010

 

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

23.12.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 3

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

Голова правлiння

 

 

 

Пархома Олег Євгенович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:

            ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВОПОРЯДКОМПЛЕКТ"

2. Організаційно-правова форма:

            Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження:

            01013, м.Київ, Київ, Будiндустрiї, 9

4. Ідентифікаційний код юридичної особи:

            05503326

5. Міжміський код та телефон, факс:

            044- 285 62 58, 286 44 10

6. Адреса електронної пошти:

            office@oporyad.kiev.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

           

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

            Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://www.oporyad.kiev.ua

23.12.2020

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

23.12.2020

обрано

Голова правлiння

Пархома Олег Євгенович

 

0

Зміст інформації:

Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВОПОРЯДКОМПЛЕКТ" 23.12.2020 р. прийнято рішення  про ОБРАННЯ:

Головою правлiння  Пархому Олега Євгеновича   (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), особу обрано на строк 3 роки  з 24 грудня 2020 р. по 23 грудня 2021 р. включно.

Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Голова правлiння ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВОПОРЯДКОМПЛЕКТ".

Особа акцiями Товариства не володiє — 0, 00 % у статутному капiталi емiтента.

Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

 

 

 

 

 

Підписувачі

 

Підписувач

Пархома Олег Євгенович

П.І.Б.

Пархома Олег Євгенович

РНОКПП

2442409690

Організація (установа)

Приватне Акціонерне Товариство "Київопорядкомплект"

Код ЄДРПОУ

05503326

Посада

Голова Правління

Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача)

13:54:10 23.12.2020

Сертифікат виданий

АЦСК ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"

Серійний номер

6147300700000000000000000000000000000001

Алгоритм підпису

ДСТУ-4145

Тип підпису

Удосконалений

Сертифікат

Кваліфікований