КИЕВОПОРЯДКОМПЛЕКТ | oporyad.kiev.ua » ИНФО » ПОВІДОМЛЕННЯ » 2020 рік » Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства від 28 грудня 2020 р.
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства від 28 грудня 2020 р.

Повідомлення

про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства

У відповідності до ч.1 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляємо про скликання річних загальних зборів акціонерів Приватного  акціонерного товариства «КИЇВОПОРЯДКОМПЛЕКТ» (місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 9) (далі – Товариство), для вирішення наступних питань:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  1. Обрання членів лічильної комісії.
  2. Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
  3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
  4. Звіт Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
  5. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
  6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2019 рік.

 

Проект рішення по першому питанню порядку денного (Обрання членів лічильної комісії):

Запропоновано обрати лічильну комісію для підрахунку голосів з питань порядку денного у складі 3 (трьох) осіб: Ющенко Іван Петрович — голова комісії, Висоцька Алла Віталіївна, Березорудська Інга Олександрівна.

 

Проект рішення по другому питанню порядку денного (Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду):

Заслухано річний звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2019 р.

Запропоновано затвердити річний звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2019 р.

 

Проект рішення по третьому питанню порядку денного (Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду):

Заслухано звіт Наглядової ради Товариства про свою діяльність у 2019 р.

Запропоновано  затвердити звіт Наглядової ради Товариства про свою діяльність у 2019 р.

 

Проект рішення по четвертому питанню порядку денного (Звіт Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду):

Заслухано звіт Ревізійної комісії Товариства про свою діяльність у 2019 р.

Запропоновано  затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про свою діяльність у 2019 р.

 

Проект рішення по п’ятому питаннюпорядку денного (Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік):

Заслухано річний звіт Товариства за 2019 рік.

Запропоновано затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

 

Проект рішення по шостому питаннюпорядку денного (Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2019 рік):

Затвердити покриття збитків за 2019 рік. Покриття збитків здійснити за рахунок доходів майбутніх періодів. У зв’язку із збитковістю діяльності у 2019 році, дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

 

Річні загальні збори акціонерів Товариства відбудуться28грудня 2020 року о 11:00 годині за адресою: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 9 кімната 307 (3-й поверх).

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних (чергових) загальних зборах  Товариства буде проводитись28грудня 2020 року з 10:00 години по 11:00 годину за адресою: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 9 кімната 307 (3-й поверх).

Реєстрація акціонерів (їх) представників для участі у річних (чергових) загальних зборах Товариства відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства станом на 23 грудня 2020 року .

Для участі у зборах, акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів — паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборахакціонерів Товариства, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

Акціонери Товариства або їх уповноважені представники можуть ознайомитися з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства від дати 
надіслання повідомленнядо дати проведення загальних зборів у робочі дні з понеділка по п’ятницю 
з 08:00 год. до 16.30 год. (обідня перерва з 12:30 год. до 13:00 год.) за місцезнаходженням 
ПрАТ «Київопорядкомплект»: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 9 кімната 307 (3-й поверх).
Інформацію з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних 
загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «КИЇВОПОРЯДКОМПЛЕКТ» можна знайти 
на веб-сайті Товариства: «www.oporyad.kiev.ua».

У день проведення річнихзагальних зборів акціонерів Товариства ознайомитися з документами можливо у місці проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства з 10:00 години до 11:00 години.

Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Ющенко Іван Петрович.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

ПрАТ «Київопорядкомплект» емітовано 28 000 000 (двадцять вісім мільйонів) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 (нуль цілих двадцять п’ять сотих) гривень кожна на загальну номінальну вартість 7 000 000,00 (сім мільйонів) гривень.

Акціонери Товариства:

  • 128 фізичних осіб, які володіють 22 369 976 штук акцій, що становить 79,89 % статутного капіталу Товариства;
  • 2 юридичні особи, які володіють 5 630 024 штук акцій, що становить 20,11 % статутного капіталу Товариства.

Загальна кількість голосуючих акцій – 27 705 849 штук.

Загальна кількість не голосуючих акцій – 294 151 штук.

 

Голова Наглядової ради ПАТ «КИЇВОПОРЯДКОМПЛЕКТ» Вознюк Ольга Леонідівна

 

Секретар засідання Наглядової ради ПАТ «КИЇВОПОРЯДКОМПЛЕКТ» Сурник Віктор Миколайович