КИЕВОПОРЯДКОМПЛЕКТ | oporyad.kiev.ua » ИНФО » ПОВІДОМЛЕННЯ » 2018 рік » Повідомлення про включення додаткових питань до порядку денного чергових загальних зборів акціонерного товариства від 30 квітня 2018 р.
Повідомлення про включення додаткових питань до порядку денного чергових загальних зборів акціонерного товариства від 30 квітня 2018 р.

Повідомлення

про включення додаткових питань до порядку денного чергових загальних зборів акціонерного товариства

У відповідності до ч.1 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляємо про скликання річних (чергових) загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «КИЇВОПОРЯДКОМПЛЕКТ» (місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 9) (далі – Товариство).

03.04.2018 ПАТ «КИЇВОПОРЯДКОМПЛЕКТ» отримало від Вознюк Ольги Леонідівни (володіє 19 675 825 штук бездокументарних, простих, іменних акцій, що складає 70,270803% від зареєстрованого статутного капіталу ПАТ «Київопорядкомплект») Пропозицію до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «Київопорядкомплект» призначених на 30.04.18.

Відповідно до ч.5 ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті.

Тому, повідомляємо про внесення змін до порядку денного річних (чергових) загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «КИЇВОПОРЯДКОМПЛЕКТ».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Обрання членів лічильної комісії.
 2. Зміна типу Товариства.
 3. Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 5. Звіт Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
 7. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
 8. Встановлення кількісного складу та обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.
 9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
 10. Затвердження статуту Товариства в новій редакції.
 11. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2017 рік.
 12. Затвердження Положення про Загальні збори; Положення про Наглядову раду; Положення про Правління;  Положення про Ревізійну комісію.

 

Річні (чергові) загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 30 квітня 2018 року о 10:00 годині за адресою: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 9 кімната 307 (3-й поверх).

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних (чергових) загальних зборах  Товариства буде проводитись 30 квітня 2018 року з 09:00 години по 10:00 годину за адресою: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 9 кімната 307 (3-й поверх).

Реєстрація акціонерів (їх) представників для участі у річних (чергових) загальних зборах Товариства відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства станом на 22.03.2018.

Для участі у зборах, акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів — паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

Акціонери Товариства або їх уповноважені представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних (чергових) Загальних зборів акціонерів Товариства від дати надіслання повідомлення до дати проведення загальних зборів у  робочі  дні з понеділка по п’ятницю з 08:00 год. до 16.30 год. (обідня перерва з 12:30 год. до 13:00 год.) за місцезнаходженням   ПАТ «Київопорядкомплект»: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 9 кімната 307 (3-й поверх).
Інформацію з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних (чергових) загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «КИЇВОПОРЯДКОМПЛЕКТ» можна знайти на веб-сайті Товариства: «www.oporyad.kiev.ua».

У день проведення річних (чергових) Загальних зборів акціонерів Товариства ознайомитися з документами можливо у місці проведення річних (чергових) Загальних зборів акціонерів Товариства з 09:00 години до 10:00 години.

Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Ющенко Іван Петрович.

 

 

Проект рішення по першому питанню порядку денного (Обрання членів лічильної комісії):

Запропоновано обрати лічильну комісію для підрахунку голосів з питань порядку денного у складі 3 (трьох) осіб: Ющенко Іван Петрович — голова комісії, Висоцька Алла Віталіївна, Поляруш Інга Олександрівна.

 

Проект рішення по другому питанню порядку денного (Зміна типу Товариства):

Запропоновано змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства  на приватне акціонерне товариство.

 

Проект рішення по третьому питанню порядку денного (Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду):

Заслухано річний звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2017 р.

Запропоновано затвердити річний звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2017 р.

 

Проект рішення по четвертому питанню порядку денного (Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду):

Заслухано звіт Наглядової ради Товариства про свою діяльність у 2017 р.

Запропоновано  затвердити звіт Наглядової ради Товариства про свою діяльність у 2017 р.

 

Проект рішення по п’ятому питанню порядку денного (Звіт Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду):

Заслухано звіт Ревізійної комісії Товариства про свою діяльність у 2017 р.

Запропоновано  затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про свою діяльність у 2017 р.

 

Проект рішення по шостому питанню порядку денного (Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік):

Заслухано річний звіт Товариства за 2017 рік.

Запропоновано затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

 

Проект рішення по сьомому питанню порядку денного (Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства):

Відповідно до частини 1 статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 10.3.1. Статуту Товариства, члени наглядової ради публічного акціонерного товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на строк до наступних річних зборів товариства.

Запропоновано припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

 

Проект рішення по восьмому питанню порядку денного (Встановлення кількісного складу та обрання персонального складу Наглядової ради Товариства):

Відповідно до частини 11 статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 10.3.6. Статуту Товариства,мінімальна кількість членів наглядової ради публічного акціонерного товариства не може бути меншою ніж 5 осіб.

Запропоновано обрати Наглядову раду Товариства у складі 5 (п’яти) осіб.

Кандидатури членів Наглядової ради Товариства:

1. Вознюк Ольга Леонідівна;

2. Сурник Віктор Миколайович;

3.  Лаба Галина Вікторівна;

4. Терещенко Денис Юрійович;

5. Вознюк Інна Леонідівна.

 

Проект рішення по дев’ятому питанню порядку денного (Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.):

Запропоновано затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та членами Наглядової ради Товариства; уповноважити Голову правління Товариства – Пархому О.Є. у встановленому законодавством порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради Товариства. Встановити виконання обов'язків членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

 

Проект рішення по десятому питанню порядку денного (Затвердження статуту Товариства в новій редакції):

Запропоновано у зв’язку з прийнятим рішенням про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство, затвердити Статут Товариства у новій редакції; уповноважити Голову правління Товариства – Пархому О.Є. за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

 

Проект рішення по одинадцятому питанню порядку денного (Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2017 рік):

Затвердити покриття збитків за 2017 рік. Покриття збитків здійснити за рахунок доходів майбутніх періодів. У зв’язку із збитковістю діяльності у 2017 році, дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

 

Проект рішення по дванадцятому питанню порядку денного (Затвердження Положення про Загальні збори; Положення про Наглядову раду; Положення про Правління;  Положення про Ревізійну комісію):

В зв’язку із зміною типу Товариства необхідно привести у відповідність внутрішні Положення Товариства.

Затвердити Положення про Загальні збори; Положення про Наглядову раду; Положення про Правління;  Положення про Ревізійну комісію.