КИЕВОПОРЯДКОМПЛЕКТ | oporyad.kiev.ua » ИНФО » ПОВІДОМЛЕННЯ » 2017 рік » Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів від 26 квітня 2017 р.
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів від 26 квітня 2017 р.

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

публічного акціонерного товариства «Київопорядкомплект»

(код за ЄДРПОУ 05503326)

 

Шановний акціонере!

Публічне акціонерне товариство «Київопорядкомплект» (надалі – Товариство) з місцезнаходженням за адресою: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 9, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі — Загальні збори), які відбудуться 26  квітня 2017 р. о 11:00 год. за адресою: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 9 у приміщенні адмінбудівлі  (3 поверх, приймальня ПАТ «Київопорядкомплект»).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на 24 годину 20 квітня 2017 р.

Реєстрація учасників загальних зборів буде проводитися 26  квітня 2017 року з 10:00 до 10:55 год. за місцем їх проведення. Акціонерам для участі у загальних зборах необхідно мати документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно додатково надати документ, що посвідчує повноваження представника (для керівників юридичних осіб – документ про призначення на посаду та виписку із статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника діяти без довіреності, для інших представників – довіреність, видану для участі у загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України).

Документи повинні надавати можливість однозначно ідентифікувати особу, як акціонера Товариства (згідно з переліком акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах).

Перелік питань, що виносяться на голосування

(порядок денний)

1.Обрання лічильної комісії.

2.Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2016 р.

3.Звіт наглядової ради Товариства про свою діяльність у 2016 р.

4.Звіт ревізійної комісії Товариства про свою діяльність у 2016 р.

5.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління, наглядової ради, ревізійної комісії Товариства за 2016 р.

6.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 р.

7.Порядок розподілу прибутку або покриття збитків.

8.Відкликання наглядової ради Товариства.

9. Обрання наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради

10.Відкликання ревізійної комісії Товариства.

11.Обрання ревізійної комісії Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів, у робочі дні за адресою: м. Київ, вул. Будіндустрії, 9 (3 поверх, каб.306).

Телефон для довідок: (044) 285-57-60. Контактна особа – Ющенко Іван Петрович.         

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

 

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

26251

26844

Основні засоби

1839

3478

Довгострокові фінансові інвестиції

16674

16674

Запаси

3231

2656

Сумарна дебіторська заборгованість

3683

3635

Грошові кошти та їх еквіваленти

765

341

Нерозподілений прибуток

(11748)

(7635)

Власний капітал

(4748)

(635)

Статутний капітал

7000

7000

Довгострокові зобов'язання

14872

17366

Поточні зобов'язання

16127

10113

Чистий прибуток (збиток)

(4113)

(10825)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

28000000

28000000

 Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

25

47

 

 

                                                                                  

Перелік питань та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

 

Перелік питань винесених на голосування

Проект рішення з питань, винесених на голосування

1.Обрання лічильної комісії.

Обрати  лічильну комісію: Ющенко І.П., Веничука Є.В., Поляруш І.О.

2.Звіт правління Товариства про результати фінансово господарської діяльності в 2016р

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

3.Звіт наглядової ради Товариства про свою діяльність у 2016 р.

Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства про свою діяльність у 2015р.

4.Звіт ревізійної комісії Товариства про свою діяльність у  2016 р.

Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2015р.

5.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління, наглядової ради, ревізійної комісії за 2016 р.

Визнати роботу правління, наглядової ради і ревізійної комісії Товариства у 2015р. задовільною.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 р.

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016р.

7. Порядок розподілу прибутку або покриття збитків.

Затвердити покриття збитків за 2016 рік. Покриття збитків здійснити за рахунок доходів майбутніх періодів. У зв’язку із збитковістю діяльності у 2016 році дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

8.Відкликання наглядової ради Товариства.

 

Відкликати наглядову раду Товариства у складі: голова Наглядової ради — ТОВ «Ліннея» (код  37726006) в особі представника Гранцева Д.В., член Наглядової ради — ТОВ «Ліннея» (код  37726006) в особі представника Нестора В.Р., член Наглядової ради Петькун Олег Дмитрович

9.Обрання наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

 

10.Відкликання ревізійної комісії Товариства.

Відкликати ревізійну комісію у складі: ПАТ ХК «Київміськбуд» (код 23527052, Україна), Владимирова Наталія Володимирівна, Калина Петро Іванович.

11.Обрання ревізійної комісії Товариства обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.

 

 

 

адреса веб-сайту ПАТ «Київопорядкомплект» http://oporyad.kiev.ua/

 

 

Наглядова рада  ПАТ «Київопорядкомплект»