КИЕВОПОРЯДКОМПЛЕКТ | oporyad.kiev.ua » ИНФО » ПОВІДОМЛЕННЯ » 2016 рік » Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

публічного акціонерного товариства «Київопорядкомплект»

(код за ЄДРПОУ 05503326)

 

Шановний акціонере!

 

Публічне акціонерне товариство «Київопорядкомплект» (надалі – Товариство) з місцезнаходженням за адресою: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 9, повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі — Загальні збори), які відбудуться 26 квітня 2016 року о 11:00 год. за адресою: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 9 у приміщенні адмінбудівлі (3 поверх, приймальня ПАТ «Київопорядкомплект»).

 Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – на 24 годину 20 квітня 2016 р.

Реєстрація учасників загальних зборів буде проводитися 26 квітня 2016 року з 10:00 до 10:55 год. за місцем їх проведення.

Акціонерам для участі у загальних зборах необхідно мати документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно додатково надати документ, що посвідчує повноваження представника (для керівників юридичних осіб – документ про призначення на посаду та виписку із статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника діяти без довіреності, для інших представників – довіреність, видану для участі у загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України).

Документи повинні надавати можливість однозначно ідентифікувати особу, як акціонера Товариства (згідно з переліком акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах).

Перелік питань, що виносяться на голосування

(порядок денний)

1.Обрання лічильної комісії.

2.Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2015 р.

3.Звіт наглядової ради Товариства про свою діяльність у 2015 р.

4.Звіт ревізійної комісії Товариства про свою діяльність у 2015 р.

5.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління, наглядової ради, ревізійної комісії за 2015 р.

6.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 р.

7.Порядок розподілу прибутку або покриття збитків.

8.Відкликання наглядової ради Товариства.

9. Обрання наглядової ради Товариства.

10.Відкликання ревізійної комісії Товариства.

11.Обрання ревізійної комісії Товариства.

 

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів, у робочі дні за адресою: м. Київ, вул. Будіндустрії, 9 (3 поверх, каб. 306). Телефон для довідок: (044) 285-57-60. Контактна особа – Ющенко Іван Петрович.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

 

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

26844

36503

Основні засоби

3478

13323

Довгострокові фінансові інвестиції

16674

12000

Запаси

2656

5602

Сумарна дебіторська заборгованість

3635

4193

Грошові кошти та їх еквіваленти

341

910

Нерозподілений прибуток

(7635)

3260

Власний капітал

(635)

5060

Статутний капітал

7000

1800

Довгострокові зобов'язання

17366

19886

Поточні зобов'язання

10113

11557

Чистий прибуток (збиток)

(10825)

(4970)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

28000000

7200000

 Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

47

66

 

 

                                                                                  Наглядова рада  ПАТ «Київопорядкомплект»