КИЕВОПОРЯДКОМПЛЕКТ | oporyad.kiev.ua » ИНФО » ПОВІДОМЛЕННЯ » 2015 рік » Протокол зборів від 10.09.2015
Протокол зборів від 10.09.2015

ПРОТОКОЛ № 19

позачергових  загальних зборів акціонерів

Публічного акціонерного товариства «Київопорядкомплект»

10 вересня 2015 року, 11:00 год., м. Київ, вул. Будіндустрії, 9,

адмінбудівля ПАТ «Київопорядкомплект», 3 поверх.

 

Позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «Київопорядкомплект» (далі – Збори), відкрив голова зборів Ющенко Іван Петрович, який попросив реєстраційну комісію доповісти про результати реєстрації акціонерів (представників) та наявність або відсутність кворуму.

Реєстрація проводилась 10.09.2015 р. з 10.00 год. до 10.55 год. за місцем проведення зборів.

Реєстраційною комісією встановлено, що згідно переліку  акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПАТ «Київопорядкомплект», складеного Національним депозитарієм України, станом на дату обліку 07 вересня 2015 року, ПАТ «Київопорядкомплект» випущено 7 200 000 (сім мільйонів двісті тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 (нуль цілих двадцять п’ять сотих) гривень кожна на загальну номінальну вартість 1 800 000,00 (один мільйон вісімсот тисяч) гривень. Акціонерами Товариства є:

— 127 фізичні особи, які володіють 2 694 151 (два мільйони шістсот дев’яносто чотири тисячі сто п’ятдесят одна) штук акцій, що становить 37,42  % статутного капіталу Товариства;

— 4 юридичні особи, які володіють 4 505 849 (чотири мільйони п’ятсот п’ять тисяч вісімсот сорок дев’ять) штук акцій, що становить  62,58 % статутного капіталу Товариства.

Загальна кількість голосуючих акцій — 6 905 849  (шість мільйонів дев’ятсот п’ять тисяч вісімсот сорок дев’ять) штук. Загальна кількість неголосуючих акцій — 294 151 (двісті дев’яносто чотири тисячі то п’ятдесят одна) штук.

Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери та їх представники з загальною кількістю голосуючих акцій – 6 905 849 штук, що становить 100 % голосів, від загальної кількості голосуючих акцій, що можуть приймати участь у голосуванні та у визначенні кворуму.

Прийняття рішень загальними зборами відбувається шляхом голосування бюлетенями. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства. Акціонер не може бути позбавлений права голосу.Отже відповідно до статуту, збори визнаються правомочними вирішувати питання порядку денного.

Голова зборів – Ющенко Іван Петрович, секретар зборів – Якимчук Сергій Миколайович.

Оголошено порядок денний:

1.Обрання лічильної комісії.

2.Про внесення змін до статуту ПАТ «Київопорядкомплект» та затвердження статуту ПАТ «Київопорядкомплект» у новій редакції.

 

1.З першого питання запропоновано обрати лічильну комісію для підрахунку голосів з питань порядку денного у складі 3 (трьох) осіб: Сток Партнерз Консалтансі ЛТД в особі Швеця Олександра Володимировича, Пономаренко Яна Миколаївна, Владимирова Наталія Володимирівна.

Результати голосування:

ЗА

6 905 849 

100 % голосів

ПРОТИ

0

0 % голосів

УТРИМАВСЯ

0

0 % голосів

Вирішили: обрати лічильну комісію для підрахунку голосів з питань порядку денного у складі 3 (трьох) осіб:    

Сток Партнерз Консалтансі ЛТД в особі Швеця Олександра Володимировича, Пономаренко Яна Миколаївна, Владимирова Наталія Володимирівна.

 

2.З другого питання виступив голова зборів Ющенко Іван Петрович, який доповів загальним зборам, що загальними зборами акціонерів ПАТ «Київопорядкомплект» від 28.04.2015 року (протокол  № 18) було прийняте рішення про збільшення статутного капіталу Товариства з 1 800 000,00  гривень до 7 000 000,00 гривень, шляхом проведення з 24.07.2015 по 18.08.2015 (включно) приватного розміщення простих іменних акцій у кількості 20 800 000 штук, номінальною вартістю 0,25 гривень кожна, на загальну суму 5 200 000,00 гривень.

Станом на 14.08.2015 року, розміщено 20 800 000 штук простих іменних акцій, які придбані юридичними особами. Фізичних осіб, які придбали акції, немає. Власниками акцій ПАТ «Київопорядкомплект» стали 3 (три) юридичних особи. Переважним правом при приватному розміщенні акцій користувалися акціонери Товариства. Розміщення акцій здійснювалось за ціною 0,25 гривень, яка дорівнює номінальній вартості акцій та не є нижчою ніж ринкова вартість, яка визначена суб’єктом оціночної діяльності фізичною особою — підприємцем Олефіренко Віталієм Валентиновичем, місцезнаходження: м. Біла Церква, бульвар 1 Травня 12, кв. 43, сертифікат суб’єкта оціночної діяльності №14565/13 від 13 квітня 2013 року (дійсний до 13 квітня 2016 року) та затверджена наглядовою радою Товариства 17 квітня 2015 року (протокол засідання № 4 від 17.04.2015 року)

Загальна вартість розміщених акцій – 5 200 000,00 гривень, що становить 100% запланованого обсягу емісії.  Розміщення акцій здійснювалось виключно за грошові кошти (гривні). Іноземна валюта та майно, як плата за акції, не вносились.

Рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «Київопорядкомплект» від 28.04.2015 року (протокол № 18) про збільшення статутного капіталу до 7 000 000,00 гривень, шляхом проведення  приватного розміщення простих іменних акцій виконане.

У зв’язку з викладеним голова зборів запропонував внести зміни до статуту ПАТ «Київопорядкомплект», затвердити статут ПАТ «Київопорядкомплект» у новій редакції та уповноважити голову правління ПАТ «Київопорядкомплект» Марченка Леоніда Володимировича підписати нову редакцію статуту ПАТ «Київопорядкомплект».

Результати голосування:

ЗА

6 905 849   

100 % голосів

ПРОТИ

0

0 % голосів

УТРИМАВСЯ

0

0 % голосів

Вирішили: внести зміни до статуту ПАТ «Київопорядкомплект», затвердити статут ПАТ «Київопорядкомплект» у новій редакції та уповноважити голову правління ПАТ «Київопорядкомплект» Марченка Леоніда Володимировича підписати нову редакцію статуту ПАТ «Київопорядкомплект».   

 

Голова зборів повідомив, що всі питання порядку денного розглянуті та по них прийняті відповідні рішення.

Збори оголошено закритими.