Повідомлення від 28.04.2015

ПОВІДОМЛЕННЯ

 

28.04.2015 р. на чергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Київопорядкомплект» прийнято рiшення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 % статутного капіталу ПАТ «Київопорядкомплект» (протокол № 18 від 28.04.2015 р.). Розмір статутного капіталу ПАТ «Київопорядкомплект» на дату прийняття рішення про розміщення цінних паперів становить 1 800 000,00 (один мільйон вісімсот тисяч) гривень.

Вид, тип цінних паперів – акції прості іменні. Форма існування цінних паперів — бездокументарна. Спосіб розміщення цінних паперів – приватний.

Кількість цінних паперів – 20 800 000 (двадцять мільйонів вісімсот тисяч) штук простих іменних акцій.

Сума цінних паперів – 5 200 000 (п’ять мільйонів двісті тисяч) гривень.

Розмір збільшення статутного капіталу ПАТ «Київопорядкомплект» шляхом додаткового випуску акцій — 5 200 000 (п’ять мільйонів двісті тисяч) гривень.

Номінальна вартість однієї акції – 0,25 (нуль цілих двадцять п’ять сотих) гривень.

Запропонована ціна розміщення складає – 0,25 (нуль цілих двадцять п’ять сотих) гривень, що дорівнює номінальній вартості однієї акції, та є ринковою вартістю однієї акції, яка визначена відповідно до чинного законодавства.

До завершення розміщення акцій відсутня інформація про можливість зміни власника великого пакета акцій емітента, збільшення частки у статутному капіталі акціонерів, які вже володіють пакетом у розмірі 10 і більше відсотків акцій. Інформації щодо намірів акціонерів на придбання будь-якої кількості акцій Товариство не має.

Співвідношення (у відсотках) суми цінних паперів, на яку вони розміщуються, до розміру статутного капіталу ПАТ «Київопорядкомплект» на дату прийняття рішення про розміщення цінних паперів – 288,89%.

Права, які отримують власники простих іменних акцій визначені чинним законодавством України та Статутом ПАТ «Київопорядкомплект».

Спосіб оплати цінних паперів: оплата акцій здійснюється виключно грошовими коштами в національні валюті України відповідно до вимог чинного законодавства України за рахунок власних коштів.

Мета розміщення цінних паперів:  фінансові ресурси в обсязі 5 200 000,00 (п’ять мільйонів двісті тисяч) гривень 00 коп, які планується залучити від приватного розміщення акцій, використовуються для збалансування фінансових потоків ПАТ «Київопорядкомплект», забезпечення достатності коштів для проведення своєчасних розрахунків з кредиторами, виконання обов’язкових платежів до бюджету.

Розміщення акцій ПАТ «Київопорядкомплект» буде проводитись виключно серед акціонерів Товариства які є акціонерами Товариства на дату проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 28 квітня 2015 р. та на яких прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Товариства.

Інформація щодо можливості конвертації цінних паперів: конвертація цінних паперів не передбачається.