КИЕВОПОРЯДКОМПЛЕКТ | oporyad.kiev.ua » ИНФО » ПОВІДОМЛЕННЯ » 2015 рік » Повідомлення від 28 квітня 2015 року
Повідомлення від 28 квітня 2015 року

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

публічного акціонерного товариства «Київопорядкомплект»

(код за ЄДРПОУ 05503326)

 

Шановний акціонере!

 

Публічне акціонерне товариство «Київопорядкомплект» (надалі – Товариство) з місцезнаходженням за адресою: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 9, повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі — Загальні збори), які відбудуться 28 квітня 2015 року о 11:00 год. за адресою: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 9 у приміщенні адмінбудівлі (3 поверх).

 Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – на 24 годину 22 квітня 2015 р.

Реєстрація учасників загальних зборів буде проводитися 28 квітня 2015 року з 10:00 до 10:55 год. за місцем їх проведення.

Акціонерам для участі у загальних зборах необхідно мати документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно додатково надати документ, що посвідчує повноваження представника (для керівників юридичних осіб – документ про призначення на посаду та виписку із статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника діяти без довіреності, для інших представників – довіреність, видану для участі у загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України).

Документи повинні надавати можливість однозначно ідентифікувати особу, як акціонера Товариства (згідно з переліком акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах).

Перелік питань, що виносяться на голосування

(порядок денний)

1.Обрання лічильної комісії.

2.Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2014 р.

3.Звіт наглядової ради Товариства про свою діяльність у 2014 р.

4.Звіт ревізійної комісії Товариства про свою діяльність у 2014 р.

5.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління, наглядової ради, ревізійної комісії за 2014 р.

6.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 р.

7.Порядок розподілу прибутку або покриття збитків.

8.Відкликання наглядової ради Товариства.

9. Обрання наглядової ради Товариства.

10.Відкликання ревізійної комісії Товариства.

11.Обрання ревізійної комісії Товариства.
12. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів, у робочі дні за адресою: м. Київ, вул. Будіндустрії, 9 (3 поверх). Телефон для довідок: (044) 285-57-60. Контактна особа – Якимчук Сергій Миколайович.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

36503

55920

Основні засоби

13323

13931

Довгострокові фінансові інвестиції

12000

27261

Запаси

5602

3505

Сумарна дебіторська заборгованість

4193

4711

Грошові кошти та їх еквіваленти

910

6004

Нерозподілений прибуток

3260

(2268)

Власний капітал

5060

(468)

Статутний капітал

1800

1800

Довгострокові зобов'язання

19886

165

Поточні зобов'язання

11557

56223

Чистий прибуток (збиток)

(4970)

(664)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

7200000

7200000

 Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

66

70

                                                              

                                                                                                                Правління ПАТ      «Київопорядкомплект»