КИЕВОПОРЯДКОМПЛЕКТ | oporyad.kiev.ua » ИНФО » ПОВІДОМЛЕННЯ » 2014 рік » Повідомлення від 08 квітня 2014 року
Повідомлення від 08 квітня 2014 року

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів

публічного акціонерного товариства «Київопорядкомплект»

(код за ЄДРПОУ 05503326)

 

Шановний акціонере!

Публічне акціонерне товариство «Київопорядкомплект» (надалі – Товариство) з місцезнаходженням за адресою: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 9, повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі — Загальні збори), які відбудуться 08 квітня 2014 року о 11:00 год. за адресою: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 9 у приміщенні адмінбудівлі (3 поверх, приймальня).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 02 квітня 2014 р.

Реєстрація учасників Загальних зборів буде проводитися 08 квітня 2014 року з 10:30 до 11:00 год. за місцем їх проведення. Акціонерам для участі у Загальних зборах необхідно мати документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно додатково надати документ, що посвідчує повноваження представника (для керівників юридичних осіб – документ про призначення на посаду та виписку із статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника діяти без довіреності, для інших представників – довіреність, видану для участі у Загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України).

Документи повинні надавати можливість однозначно ідентифікувати особу, як акціонера Товариства (згідно з переліком акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах).

Перелік питань, що виносяться на голосування

(порядок денний)

  1. 1. Обрання лічильної комісії.
  2. 2. Обрання голови та секретаря зборів.
  3. 3. Звіт виконавчого органу про діяльність Товариства у 2013 р.
  4. 4. Звіт наглядової ради Товариства про діяльність у 2013 р.
  5. 5. Висновок ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2013 р.
  6. 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства, звіту наглядової ради Товариства, висновку ревізійної комісії Товариства.
  7. 7. Звіт  керуючого санацією, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  8. 8. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
  9. 9. Про розподіл прибутку та/або покриття збитків.
  10. 10. Про припинення договору про обслуговування рахунку в цінних паперах з ПАТ «Фортуна – банк» та затвердження умов договору на відкриття та обслуговування рахунків в цінних паперах з іншою депозитарною установою.

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним Загальних зборів, у робочі дні з 01.04.2014 по 07.04.2014 р.р. з 10:00 до 11:00 год. за адресою: м. Київ, вул. Будіндустрії, 9 (3 поверх).

Телефон для довідок: (044) 285-57-60. Контактна особа – Якимчук Сергій Миколайович.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Київопорядкомплект» (тис. грн.)

 

Найменування показника 

Період

Звітний 

(2013 р.)

Попередній

(2012 р.) 

Усього активів 

  71595

69941

Основні засоби 

 11931

11267

Довгострокові фінансові інвестиції 

  44936

45000

Запаси 

  3505

3135

Сумарна дебіторська заборгованість 

  4711

6043

Грошові кошти та їх еквіваленти 

  6004

1309

Нерозподілений прибуток 

  13407

(12419)

Власний капітал 

  15207

(10619)

Статутний капітал 

  1800

1800

Довгострокові зобов'язання 

  165

Поточні зобов'язання 

  56223

80186

Чистий прибуток (збиток) 

  25905

(8463)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

  7200000

7200000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

        —

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

        —

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

       70

72

 

                                                                                                                     Керуючий санацією ПАТ «Київопорядкомплект»